M3 Money Supply (YoY)
9.90
%
1.80(22.22%)
25/02/24
0.00