Money Supply M2+CD (YoY)
1.90
%
-0.80(-29.63%)
09/06/24
0.00